Belly dancer Bách Hợp and Huyền Berry (quay ngẫu nhiên tại lớp Thanh Phương lady club. It’s so nice.)